Bull enjoying the sunshine at Hulne Park, Alnwick, Northumberland.

Bull enjoying the sunshine at Hulne Park, Alnwick, Northumberland.

Bull enjoying the sunshine at Hulne Park, Alnwick, Northumberland.